0

Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z księgarni internetowej www.piw.pl, w tym zasady zakupów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Księgarnia – księgarnia internetowa działająca pod adresem www.piw.pl, prowadzona i administrowana przez Państwowy Instytut Wydawniczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 99/2017 posiadającym NIP 5252695978;

 2. Kupujący – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Księgarni. Kupującymi mogą być osoby, które posiadają częściową zdolność do czynności prawnych, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

 3. Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach Księgarni, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;

 4. Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem Księgarni, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 5. Produkt – towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży (jak zdefiniowano poniżej) zawieranej za pośrednictwem Księgarni;

 6. Produkt Cyfrowy – produkt istniejący tylko w wersji elektronicznej (w tym szczególnie e-book i audiobook), w formie pliku cyfrowego, który można dostarczyć za pomocą Internetu.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem Księgarni pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której Kupujący nabywa Produkty od Sprzedającego;

 8. Cena – cena Produktu brutto, wyrażona w złotych polskich, umieszczona na stronie Księgarni obok informacji o Produkcie. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy Produktu;

 9. Koszt Dostawy – oznacza opłatę za dostawę Produktu lub Produktów będących przedmiotem zawartej za pośrednictwem Księgarni Umowy Sprzedaży. Wysokość kosztu dostawy uzależniona jest od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy. Koszt Dostawy wyrażony jest w złotych polskich i uwzględnia podatek VAT;

 10. Serwis – system informatyczny, dostępny pod adresem www.piw.pl, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi wymienione, w § 12 poniżej;

 11. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu;

 12. Konto Użytkownika – wydzielona i przypisana danemu Użytkownikowi część Serwisu, zabezpieczona hasłem, posiadająca szereg funkcjonalności opisanych szczegółowo w treści niniejszego Regulaminu;

 13. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Usług oraz zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu;

 14. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

 15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, tj. ze zm.).


 

§ 3. Rejestracja i zasady korzystania ze Księgarni

 1. Do dokonywania zakupów w Księgarni niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Możliwość składania zamówień mają zarówno Użytkownicy zarejestrowani, tj. posiadający aktywne Konto Użytkownika, jak i Użytkownicy niezarejestrowani.

 3. [Użytkownicy Niezarejestrowani] Użytkownik, który chce złożyć zamówienie bez zakładania Konta Użytkownika, powinien dodać interesujące go Produkty do koszyka, zaznaczyć preferowany sposób dostawy, prawidłowo i kompletnie wypełnić wszystkie pola formularza adresowego oznaczone gwiazdką, a następnie wykonać kolejne kroki wymagane do złożenia zamówienia, opisane w § 5 i 6 Regulaminu oraz potwierdzić wolę złożenia zamówienia, klikając w przycisk „Kupuję i Płacę”. Użytkownik niezarejestrowany chcący założyć Konto Użytkownika może zrobić to także na etapie wypełniania formularza adresowego, podając hasło, które będzie używał podczas logowania do Konta Użytkownika.

 4. [Użytkownicy Zarejestrowani] Użytkownik może założyć Konto Użytkownika klikając w przycisk „Logowanie/Rejestracja”, a następnie przycisk „Zarejestruj się” Użytkownik zostanie poproszony o podanie: adresu e-mail i hasła oraz przepisania kodu z obrazka. Po uzupełnieniu wszystkich pól formularza Użytkownik klikając w pole „Zarejestruj się” przesyła swoje dane do Usługodawcy. Z tą też chwilą zostaje utworzone Konto Użytkownika w Serwisie. Na tym etapie rejestracji Użytkownik nie podaje żadnych innych danych. Do konta Użytkownika automatycznie przypisane zostaną dalsze dane, które użytkownik poda przy składaniu zamówienia – imię i nazwisko oraz dane teleadresowe. Adres wysyłki podany podczas zakładania Konta Użytkownika, w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub adres pierwszego zamówienia podanego przez Użytkownika Zarejestrowanego, stanie się domyślnym adresem, który będzie używany do realizacji zamówień. Przy każdym zamówieniu, Kupujący będzie miał możliwość podania innego adresu wysyłki. W przypadku podania adresu firmowego, należy dodatkowo podać firmę.

 5. [Konto Użytkownika] Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili modyfikować dane przypisane do Konta Użytkownika za pomocą zakładki „Moje konto”. W zakładce tej Użytkownik może dokonać zmiany hasła oraz uzyskać dostęp do wszystkich swoich transakcji. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika wysyłając wiadomość mailową na adres handlowy@piw.pl o treści: „Chcę usunąć swoje konto”.

 6. [Hasło] Hasło do Konta Użytkownika („Hasło”) powinno składać się z co najmniej 6 znaków, zaleca się ze względów bezpieczeństwa żeby Hasło zawierało przynajmniej jedną wielka literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny. W celu uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika przez osoby niepowołane zaleca się stosowanie różnych haseł w różnych portalach i serwisach i jego okresowe zmiany. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany Hasła za pomocą Konta Użytkownika. W tym celu Użytkownik proszony jest o podanie aktualnie używanego Hasła, a następnie dwukrotnego wpisania nowego Hasła. Jeżeli Użytkownik zapomni Hasła do Konta Użytkownika może w każdej chwili je zresetować i ustawić nowe. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć w pole „Przypomnij hasło”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, tj. wpisać adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, na który przesłany zostanie link umożliwiający zresetowanie Hasła, po kliknięciu w link Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu umożliwiającą ustawienie nowego Hasła.


 

§ 4. Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu. Księgarnia nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Kupujących i innych osób odwiedzających Księgarnię. W związku z powyższym, jeżeli Produkt zostanie zamówiony przez osobę nieposiadającą choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zamówienie oraz zapłatę ceny, przy uwzględnieniu w tym zakresie powszechnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego i pełnego adresu wysyłki. Podanie numeru telefonu nie jest niezbędne do stworzenia konta lub dokonania zakupu bez rejestracji, ale konieczne w przypadku wybrania opcji wysyłki kurierskiej.

 3. Sprzedający oświadcza, że posiada tytuł prawny do wszystkich Produktów oferowanych przez niego za pośrednictwem Księgarni i jest uprawniony do rozporządzania nimi.

 4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za sprzedawane Produkty, ich bezpieczeństwo, zgodność z obowiązującym prawem, opisy, zdjęcia, informacje, a także wszystkie czynności związane ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem Księgarni.

 5. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Produktów bez wad.

 6. Sprzedający wysyła zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu i jest zobowiązany do zapakowania wysyłanego Produktu w sposób należyty, gwarantujący bezpieczne dotarcie do Kupującego.

 7. Kupujący lub inna osoba korzystająca z Serwisu zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Księgarni oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do Księgarni, a także ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu.

 8. Sprzedający nie wyraża zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych należących do Księgarni. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Księgarni lub odpowiednie licencje przysługują Sprzedającemu.

§ 5. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Księgarni nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 2. Kupujący, przesyłając zamówienie dotyczące Produktu za pośrednictwem Księgarni, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. [Składanie zamówień] W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest:

1. dokonać wyboru zamawianych Produktów, ich wersji i ilości, a następnie kliknąć w pole „Dodaj do koszyka”. Użytkownik po wykonaniu tej czynności może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka w celu złożenia zamówienia;

2. po przejściu do koszyka Użytkownik wybiera jedną z dostępnych opcji Dostawy, opisanych szczegółowo w § 7 Regulaminu, a następnie klika pole „Przejdź do podsumowania”. Na całkowity koszt zamówienia składają się Cena Produktu oraz Koszt Dostawy; w przypadku Produktów Cyfrowych dostawa jest bezpłatna i odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

3. w następnym kroku Użytkownik Niezarejestrowany jest proszony o podanie danych do wysyłki, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te są potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, w tym prawidłowego wykonania dostawy. Użytkownikowi Zarejestrowanemu w tym kroku wyświetla się automatycznie uzupełniony formularz obejmujący dane, o których mowa powyżej, przypisane do Konta Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość zmiany danych zawartych w formularzu. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego, który wybrał ten sposób dostawy pola te uzupełnią się automatycznie, Użytkownik Zarejestrowany ma jednak możliwość zmiany danych;

4. na tym etapie Użytkownik wybiera sposób płatności za zamówione Produkty (sposoby płatności opisane zostały szczegółowo w § 6 Regulaminu);

5. ostatnim etapem złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest kliknięcie pola „Zapłać za zamówienie”. Użytkownik przed kliknięciem „Zapłać za zamówienie” ma możliwość edycji podanych danych wysyłki oraz sposobu płatności. W zależności od wybranego sposobu płatności (o czym mowa w § 6 Regulaminu) Użytkownik może być poproszony o wykonanie dalszych czynności.

4. [Zawarcie Umowy] Po kliknięciu przez Kupującego w pole „Zapłać za zamówienie” na adres e-mail podany przez Użytkownika Księgarnia prześle przeprowadzenie przyjęcia zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Księgarnią.

§ 6. Sposoby płatności

1. Kupujący, który wybrał dostawę Produktu w kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów płatności: przelew bankowy oraz płatność przy odbiorze. Natomiast, Kupujący, który wybrał dostawę za pośrednictwem Kuriera, Poczty Polskiej (przy wysyłce międzynarodowej) albo odbiór osobisty może skorzystać wyłącznie z płatności w formie PayU. Wszystkie dostępne u Sprzedającego metody płatności zostały opisane poniżej.

2. [PayU] – Kupujący, który wybrał dostawę za pośrednictwem Kuriera, Poczty Polskiej (przy wysyłce międzynarodowej) albo odbiór osobisty może skorzystać wyłącznie z płatności w formie PayU. PayU to Rozliczenia elektroniczne obejmujące płatności bezgotówkowe poprzez przelew internetowy przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 944 000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej PayU dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania. Wybranie przez Kupującego sposobu płatności za pośrednictwem PayU umożliwia dokonanie szybkiej płatności. Kupujący po kliknięciu „Zapłać za zamówienie” zostaje automatycznie przekierowany na storę umożliwiającą mu wybór właściwego banku oraz dokonanie płatności. Przed dokonaniem wyboru tego sposobu płatności Kupujący ma możliwość ustalenia czy jego bank akceptuje tę formę płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

3. [Przelew] – Kupujący, który wybrał dostawę Produktu w kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej ma możliwość wyboru opcji płatności w formie przelewu bankowego. Wybór przez Kupującego tej formy płatności umożliwia Kupującemu wykonanie płatności w późniejszym, dogodnym dla Kupującego terminie. Informacje o sposobie płatności, w tym o rachunku bankowym Sprzedającego, na który należy dokonać płatności zostaną wyświetlone po kliknięciu przez Kupującego w pole „Zapłać za zamówienie”, a także przesłane na adres e-mail podany przez Kupującego. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W tytule przelewu Kupujący powinien podać swój numer zamówienia wskazany w wiadomości e-mail. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Księgarni. Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym powyżej, Księgarnia wyśle do Kupującego wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia zamówienia. W e-mailu przypominającym Księgarnia wyznaczy Kupującemu kolejny termin 7 dni roboczych, po którego upływie zamówienie zostanie uznane za anulowane.

4. [Przy Odbiorze] – Kupujący nie ma możliwości wyboru opcji płatność przy odbiorze podczas odbioru osobistego w siedzibie PIW-u. Kupujący może zapłacić gotówką za pobraniem w przypadku dostawy Pocztą Polską lub Kurierem.

§ 7. Dostawa

 1. Zamówione Produkty mogą być dostarczone, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera. Szczegóły dotyczące kosztów dostawy widoczne są dla Kupującego przy wyborze opcji dostawy. Szczegółowe warunki realizowania dostaw określają warunki stosowane przez poszczególnych operatorów pocztowych i firmy kurierskie, które mogą się od siebie różnić.

 2. Księgarnia wysyła zakupiony Produkt w ciągu maksymalnie 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku wybrania przez Kupującego opcji „płatność przy odbiorze”. W innych wypadkach Produkt zostaje wysłany najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Księgarni.

 3. Księgarnia umożliwia także wybór opcji „Odbiór osobisty”. Odbiór osobisty możliwy jest w Księgarni Stacjonarnej Sprzedającego, mieszczącej się pod adresem: ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa w godzinach otwarcia księgarni.

 4. O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupujący zawiadomi Księgarnię za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres handlowy@piw.pl wraz z podaniem numer zamówienia, którego dostawa dotyczy. Kupujący uwzględni to, że terminy doręczania przesyłek są różne u poszczególnych dostawców. W wypadku niedoręczenia przesyłki Kupującemu, Księgarnia niezwłocznie złoży reklamację u dostawcy.

 5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas Księgarnia zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 9 ust. 8 Regulaminu.

 6. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o  tym fakcie Księgarnia za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres handlowy@piw.pl wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.

 7. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, za pośrednictwem kuriera lub pracownika poczty, o ile będzie to możliwe, sporządzi protokół szkody.

 8. Księgarnia niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej przesyłkę.

 9. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas Księgarnia zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 9 ust. 8 Regulaminu.

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia niniejszego § 8 znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

 • dodatkowych kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta w związku z wybraniem innego sposobu dostarczenia Produktu niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię;

 • kosztów odesłania Produktu do Księgarni w związku z wykonaniem przez Konsumenta prawa odstąpienia.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument musi poinformować Księgarnię o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Księgarni oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w następujący sposób:

 • na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Księgarni: ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa; lub

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: handlowy@piw.pl.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Księgarnia niezwłocznie prześle Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.

8. Zwracany Produkt należy odesłać na adres Księgarni najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Księgarni: ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, Księgarnia zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Księgarnię oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 10, 11 i 12 poniżej.

10. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Konsumenta do zapłaty za Produkt, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Konsumenta.

11. Księgarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Księgarni dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Księgarnia informuje, że prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli Księgarnia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Reklamacje

 1. Wszystkie Produkty sprzedawane przez Sprzedającego są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 6 i 7 Regulaminu.

 2. Sprzedający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Produktu pozbawionego wad.

 3. Jeżeli sprzedany Produkt jest wadliwy Kupujący może w szczególności skorzystać rękojmi, w tym celu powinien złożyć reklamację zgodnie z postanowieniami ust. 4 poniżej, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 6 i 7 Regulaminu. Zastrzeżenie to nie uchybia innym uprawnieniom Kupującego przyznanym mu przez obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Procedura reklamacyjna:


 

1. Reklamacja powinna zostać złożona przez Kupującego na piśmie i przesłana na adres Księgarni. Kupujący wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Produkt żeby umożliwić Sprzedającemu jego zbadanie.


 

2. W reklamacji powinny być zawarte dane identyfikujące Kupującego, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać również wskazanie, na czym polega wada Produktu, kiedy wada ta została stwierdzona przez Kupującego, a także żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

 1. O ile jest to możliwe, Sprzedający zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty). Przedsiębiorca ma obowiązek załączyć dowód zakupu do zwracanego Produktu, co stanowi warunek przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji.

 2. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. W przypadku Przedsiębiorcy termin ten może ulec wydłużeniu o czas obiektywnie niezbędny do rozpatrzenia Reklamacji.

 3. Odesłanie Produktu naprawionego, nowego i zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia zakomunikowania Kupującemu decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji.

 4. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Kupującego do zapłaty za Produkt, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

 5. Jeżeli Produkty będą objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane będą w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta lub w udostępnionych przez gwaranta ogólnych warunkach gwarancji.

 6. Gwarancja na sprzedany Produkt nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Kupującemu od Sprzedającego z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

§ 10. Rodzaj i zakres usług świadczonych w ramach Serwisu

1. Usługodawca świadczy elektronicznie za pośrednictwem Serwisu nieodpłatne usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu („Usługi”) w tym:

 • przeglądania zawartości dostępnych na stronach Serwisu;

 • zawarcia odpłatnej Umowy Sprzedaży;

 • założenie, utrzymanie i wprowadzanie zmian na indywidualnym Koncie Użytkownika

 • pobrania Katalogu PIW-u;

 • złożenia zapytania o dostępność książki poprzez formularz „Poinformuj mnie o premierze książki!”.

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość Usług. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami w działaniu Serwisu, w tym związane z niewłaściwą jakością Usług Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy na adres e-mail handlowy@piw.pl podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód złożenia reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpływu. Postanowienie to nie dotyczy reklamacji związanych z wadliwością rzeczy sprzedanych, te uregulowane są w § 9 Regulaminu.

§ 11. Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem sieci Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w aktualnej wersji dostępnej na rynku bądź wersji ją poprzedzającej, obsługująca Javascript i pliki Cookies;

 • Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Użytkownika.

3. Usługodawca wskazuje, że w przypadku niewypełnienia przez Użytkowników wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej korzystanie z Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wymaga podłączenia do sieci Internet, co może wiązać się z następującymi szczególnymi zagrożeniami:

 • możliwością „infekcji” komputera lub systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie, tworzone m.in. w celu wyrządzania szkód lub bezprawnego uzyskiwania dostępu do danych (programy komputerowe potocznie określane jako wirusy lub „konie trojańskie”);

 • możliwością narażenia na działania osób zmierzających do bezprawnego uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, lub Użytkownika, bądź też zmierzających do wyrządzenia im szkody.

5. W celu bezpiecznego korzystania z sieci Internet sugeruje się zainstalowanie legalnego oprogramowania antywirusowego chroniącego jego komputery przed zagrożeniami wskazanymi w ust. 4 powyżej.

6. Korzystając z Serwisu Użytkownik ma obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

7. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Usługodawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową.

8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.

9. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności takich, które naruszają prawa innych osób, treści o charakterze dyskryminującym i obraźliwym, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także naruszających bezwzględnie obowiązujące prawa.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkiej korespondencji dotyczącej składanych zamówień Kupujący powinien wskazywać numer zamówienia.

 2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Księgarni wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Użytkownika (więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookie znajduję się poniżej).

 3. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana taka w żadnym wypadku nie może naruszać praw nabytych przez Użytkowników, co oznacza, że nie znajduje zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed taką zmianą. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronach Księgarni. Usługodawca ponadto prześle treść nowego Regulaminu Użytkownikom Zarejestrowanym, tj. posiadającym aktywne konto użytkownika. Jeżeli Użytkownik w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o zmianie Regulaminu nie zgłosi żądania usunięcia konta lub nie wypowie umowy o świadczenie usług elektronicznych uważa się, że zaakceptował nową treść Regulaminu.

 4. Kupujący, który zawarł Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący sposób:

1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.

 1. Klient który zawarł Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

 3. Właściwym do rozstrzygania sporów, które mogą wyniknąć na tle realizacji Umowy Sprzedaży i wszelkich innych roszczeń, mogących powstać na gruncie niniejszego Regulaminu, będzie sąd według właściwości Sprzedającego, w przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży nie jest Konsument. Jeżeli jednak stroną Umowy Sprzedaży jest Kupujący będący Konsumentem, właściwość sądu ustalona zostanie na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 4. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych za pośrednictwem Księgarni po dniu 20.08.2018.