0

Twój koszyk jest pusty

27.10.21

Ogłoszenie

Państwowy Instytut Wydawniczy z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

Przeprowadzenie badania wraz ze złożeniem opinii i raportu powinno nastąpić nie później niż do dnia 31.03.2022 r.

Oferta powinna zawierać:

  • informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  • cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania (cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania),
  • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Państwowego Instytutu Wydawniczego za rok 2021 prosimy o kontakt telefoniczny z Główną Księgową – Barbarą Rafalską pod numerem telefonu: 22 826 02 01, b.rafalska@piw.pl .

Zainteresowani badaniem sprawozdania finansowego proszeni są o złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 12 listopada 2021 r. do godz. 1500 w siedzibie Państwowego Instytutu Wydawniczego:

00-372 Warszawa, ul. Foksal 17

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Państwowego Instytutu Wydawniczego z siedzibą w Warszawie za 2020 rok”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby PIW.